Om oss

Vi är

Total El startades 2003 och har i dagsläget fyra anställda elektriker. Vi är en totalleverantör inom el-, teknik- och säkerhetsinstallationer med efterföljande service och underhåll. Våra kunder är såväl privatpersoner som industriföretag vilket har givit oss stor erfarenhet och bred kompetens. Total El är ett företag som sätter kunden i fokus och därmed växer vi tillsammans med våra kunder.

Vår affärsidé

Total Els affärsidé är att konstruera, leverera och underhålla för kunden anpassade och effektiva elsystem där kvalitet, arbetsmiljö är viktiga faktorer. Dessa faktorer beaktas utifrån brukar- och installatörsperspektiv.

Vår Miljöpolicy

För oss på Total El är det viktigt att ta ansvar för miljön och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Total El bidrar till detta genom att föreslå energieffektiva lösningar som har liten påverkan på miljön. Den interna miljöaspekten hanteras genom val av produkter med låg miljöpåverkan. Vi ska alltid sträva att eliminera användning av miljöfarliga produkter och arbeten i vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljöarbete och ska genom sitt inflytande även positivt påverka arbetsmiljön på företaget. Vid kontakt med kunder kommer alternativa lösningar att föreslås.

Vi kommer att sträva efter följande:

  • att alltid välja förnyelsebara energislag
  • att alltid minimera miljöpåverkan som uppstår från våra transporter
  • att alltid välja förnyelsebara drivmedel
  • att alltid väga in miljöaspekt och miljömärkning vid inköp
  • att alltid upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall
  • att undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter
  • att hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen

Kvalitetspolicy

Total El ska uppfylla kundens behov, krav och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll, de lagar som styr installationen, arbetets utförande och leveranstid. Arbetet ska utföras av kompetenta medarbetare med respekt för kundens behov samt lagkrav. Kvalitet innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utbildning, utveckling och systematisk erfarenhetsåterföring. Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder. Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.

Övriga policys

Elsäkerhetspolicy

Arbetet med el följer strikt det som anges i SS-EN 50110-1 elarbete (tidigare benämnt avdelning C).

Kontakta oss på 0709 27 51 01 alt. 035 12 81 30